استخدام

  فرم استخدام
  مجردمتاهل

  بلهخیر

  بلهخیر  نشانی دو نفر ازبستگان نزدیک که در مواقع ضروری بتوان با آنها تماس گرفت
  نام و نام خانوادگی نسبت آدرس تلفن
  سوابق تحصیلی
  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام موسسه آموزشی مدت تحصیل و تاریخ اخذ مدرک
  میزان آشنایی با کامپیوتر
  نوع سیستم یا نرم افزار میزان آشنایی
  دوره ای آموزشی و تخصصی طی شده
  نام موسسه و محل موسسه نام دوره عنوان گواهینامه از تاریخ الی تاریخ
  میزان آشنایی به زبان خارجی
  نام زبان میزان آشنایی
  سوابق کاری
  نام شرکت یا موسسه سمت میزان حقوق از تاریخ تا تاریخ علت قطع رابطه

  دایمموقتپاره وقت

  بلهخیر

  بلهخیر

  بلهخیر

  بلهخیر

  سنتیمدرن

  سنتیمدرن

  جدیخونسردعصبیبذلگو

  جدیصمیمیبی تفاوتعادی

  جدیصمیمیبی تفاوتعادی

  کسب در آمدکسب مهارتپرکردن وقتعلاقه به کارسایر

  نوع کارمحل کارهمکارانکار زیادمیزان حقوقاحترامتوجه به عملکردپاداشموسیقیکارکمشلوغی محیط کارخلوتی محیط کارنوع اربابرجوع

  کاریکنواختصدای محیطسرماگرمشوخیدوری محل کارکارزیادکارکمتغییرکارگرسنگی
  برای استفاده از کد امنیتی (CAPTCHA)، شما نیاز به نصب افزونه Really Simple CAPTCHA دارید.