استخدام

فرم استخدام
 مجرد متاهل

 بله خیر

 بله خیرنشانی دو نفر ازبستگان نزدیک که در مواقع ضروری بتوان با آنها تماس گرفت
نام و نام خانوادگی نسبت آدرس تلفن
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام موسسه آموزشی مدت تحصیل و تاریخ اخذ مدرک
میزان آشنایی با کامپیوتر
نوع سیستم یا نرم افزار میزان آشنایی
دوره ای آموزشی و تخصصی طی شده
نام موسسه و محل موسسه نام دوره عنوان گواهینامه از تاریخ الی تاریخ
میزان آشنایی به زبان خارجی
نام زبان میزان آشنایی
سوابق کاری
نام شرکت یا موسسه سمت میزان حقوق از تاریخ تا تاریخ علت قطع رابطه

 دایم موقت پاره وقت

 بله خیر

 بله خیر

 بله خیر

 بله خیر

 سنتی مدرن

 سنتی مدرن

 جدی خونسرد عصبی بذلگو

 جدی صمیمی بی تفاوت عادی

 جدی صمیمی بی تفاوت عادی

 کسب در آمد کسب مهارت پرکردن وقت علاقه به کار سایر

 نوع کار محل کار همکاران کار زیاد میزان حقوق احترام توجه به عملکرد پاداش موسیقی کارکم شلوغی محیط کار خلوتی محیط کار نوع ارباب رجوع

 کاریکنواخت صدای محیط سرما گرم شوخی دوری محل کار کارزیاد کارکم تغییرکار گرسنگی
captcha