فرم سفارش تابلو فرمان
  نوع سیستم :

  2 Speed3VF Close loop3VF Open loopHydraulicGearlessRoomlessSimplexDuplexGearlessTriplexQuadruplex

  نوع درب :

  AutomaticSemi automaticGate TypeBus TypeMPFermatorSelecomSematic
  شستی احضار طبقات :

  Full colectiveDown colectiveMixed SelectiveUnversal

  هیدرولیک :

  ACDC


  تک ضرب:ستاره/مثلث:

  نوع موتور :


  نوع انکدر موتور:


  DC 110DC 220


  AC 110AC 220


  DC 110DC 220

  تجهیزات :

  Revision BoxBlack outDirect to FloorEncoder


  برای استفاده از کد امنیتی (CAPTCHA)، شما نیاز به نصب افزونه Really Simple CAPTCHA دارید.