فرم سفارش آسانسور  مسافربربیماربرباربرسایر

  مسکونیاداریبیمارستانیسایر

  داردندارد

  نیمه اتوماتیکتمام اتوماتیک

  یک جهتدو جهتسه جهتمتعامدتونلی  کممتوسطبالا
  کشتیهیدرولیک

  فلزیبتونی

  استنلس استیلMDF استیلMDFدیگر


  سیمپلکسدوبلکسگروهی

  Mixed selectiveUp collectiveDown collectiveFull collective


  برای استفاده از کد امنیتی (CAPTCHA)، شما نیاز به نصب افزونه Really Simple CAPTCHA دارید.